Pagrindinis Tarptautiniai teisės aktai

Tarptautiniai teisės aktai

Moterys ir ginkluoti konfliktai

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JTST) rezoliucijoje Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo (toliau – Rezoliucija Nr. 1325) pirmą kartą JT istorijoje įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis ginkluotuose konfliktuose. Šiuolaikiniams ginkluotiems konfliktams yra charakteringa tai, kad juose labiausiai nukenčia civiliai gyventojai, ypač moterys ir vaikai. Taip pat auga moterų kovotojų – savo noru ar ne – skaičius. Nepaisant to, moterų vaidmuo nepripažįstamas, patirtis nevertinama.

JTST Rezoliucija Nr. 1325 įpareigojo valstybes nares užtikrinti didesnį moterų atstovavimą visais sprendimų priėmimo lygiais nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse institucijose ir konfliktų prevencijos, valdymo bei sprendimo mechanizmuose; įtraukti medžiagą apie moterų ginkluotuose konfliktuose apsaugą, teises ir poreikius, apie moterų vaidmenį įgyvendinant visas taikos palaikymo ir taikos stiprinimo priemones ir mokymą apie ŽIV ir AIDS į nacionalines karinio ir civilinės policijos personalo rengimo misijoms programas; didinti finansinę, techninę ir logistinę paramą mokymo, kuriuo atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą, priemonėms.

Women, peace and security
UN Women

Is the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their needs worldwide.

Lyčių lygybė

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK)
Jungtinių Tautų Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims
Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija (1995)
Jungtinių Tautų konvencija 

Smurtas šeimoje

1993 m. gruodžio 20 d. deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo (EN)
JTO konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenvcija
Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis jungtinių tautų organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą
Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį ir organizuotą nusikalstamumą