Pagrindinis Poįstatyminiai teisės aktai

Poįstatyminiai teisės aktai

Lyčių lygybė

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programa

Skirta nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes visose srityse, užtikrinti šios srities ES ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Programa nustato prioritetines lyčių lygybės kryptis ir konkrečias priemones iškeltiems tikslams pasiekti.

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2003-2004 metų programa

Šios Programos tikslai:

  • nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygių galimybių problemas visose srityse;
  • užtikrinti lyčių aspekto integravimą;
  • parodyti  specifines moterų ir vyrų problemas ir   jas spręsti.

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005-2009 metų programa

Programos priemonių įgyvendinimu siekiama ne tik nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygių galimybių problemas visose srityse, tačiau ir užtikrinti lyčių aspekto integravimą bei parodyti specifines moterų ir vyrų problemas ir jas spręsti.

Šeimos nariams yra itin svarbu tai, jog šioje programoje yra raginama sudaryti sąlygas moterims ir vyrams derinti darbo, taip pat profesinės karo tarnybos ir šeimos įsipareigojimus, gerinti moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką, vyresnio amžiaus moterų įsidarbinimo galimybes.

Nacionalinė antidiskriminacinė 2009–2011 metų programa

Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos tikslas – kompleksiškai tirti diskriminacijos apraiškas ir priežastis visose visuomenės gyvenimo srityse, ugdyti visuomenės toleranciją bei tarpusavio supratimą dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ir etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, negalios.

Nacionalinė antidiskriminacinė 2006-2008 metų programa

Šios Programos tikslas – kompleksiškai ištirti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų apraiškas visose visuomenės gyvenimo srityse, ugdyti visuomenės toleranciją, geriau informuoti visuomenę, socialinius partnerius, įvairias gyventojų grupes apie nediskriminaciją, vienodą požiūrį, lygias teises ir galimybes, tobulinti teisinę apsaugą nuo diskriminacijos.

Smurtas šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (Dėl valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos 2007−2009 m.)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo)