Pagrindinis Teisės aktai

Teisės aktai

Šioje skiltyje galite rasti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius lyčių lygybę bei smurtą artimoje aplinkoje. Susipažinkite su pačiais svarbiausiais, bei  aktualiausiais teisės aktais. Atidarius nuorodą į teisės aktą nepamirškite paspausti aktuali redakcija, tuomet pamatysite teisės aktą su naujausiais pakeitimais.

Svarbiausia ne tik žinoti savo teisies, bet ir jomis naudotis !

Lyčių lygybė

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 straipsnis)
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (Seksualinis priekabiavimas 152 straipsnis)
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas:

 • 2 straipsnio 4 dalis  Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai;
 • 186 straipsnio 3 dalis Darbo užmokestis;
 • 188 straipsnio 3 dalis Darbo apmokėjimo organizavimas;
 • 235 straipsnio 5 dalis Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai

Smurtas šeimoje

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas:

 • Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams (181 straipsnis);
 • Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams (181(1) straipsnis);
 • Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas (181(2)straipsnis);
 • Vertimasis prostitucija ar atlygintinas naudojimasis prostitucijos paslaugomis (182(1) straipsnis).

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas:

 • Nusikaltimai žmogaus gyvybei (129 straipsnio 3 dalis)
 • Nusikaltimai žmogaus sveikatai (135 straipsnio 3 dalis; 138 straipsnio 3 dalis; 140 straipsnis)
 • Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei (142 – 145 straipsniai)
 • Nusikaltimai žmogaus laisvei (146 – 148 straipsniai)
 • Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui (149 –153 straipsniai)
 • Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai.(156 – 164 straipsniai)

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas:

 • Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo(132(1) straipsnis)

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas:

 • Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės (3.66 straipsnis – 3.72 straipsnis)
 • Sutuoktinių gyvenimas skyrium (Separacija) (3.73 straipsnis – 3.80 straipsnis)
 • Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos (3.192 straipsnis – 3.208 straipsnis)
 • Neturtinė žala (6.250 straipsnis)

Įstatymai:

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas
Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

Poįstatyminiai teisės aktai:

Smurtautojo iškeldinimo tvarkos aprašas

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5-V-850 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Specializuotų pagalbos centrų veiklos aprašas

Tarptautiniai teisės aktai:

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

Anglų kalba

Law on protection against domestic violence

PVF-LITHUANIAN-desk-research.-Legal-framework..